До уваги учнів шкіл міста та їх батьків!

     Доводимо до вашого відома, що відповідно до Інструкції Міністерства освіти України від 20.07.1995 №217 "Про організацію та діяльність ліцею", розділ II, пункти 9,10 в структурі ліцею можуть бути I-II курси (відповідають 10-11 класам), I-III курси (відповідають 9-11 класам) або I-IV курси (відповідають 8-11 класам).
   Також, до ліцею зараховуються учні, які закінчили 7-9 клас загальноосвітньої школи (або відповідний клас гімназії) і пройшли конкурсний відбір.

  Отже, починаючи з 2018-2019 навчального року набір учнів до Маріупольського технічного ліцею буде здійснюватися виключно з 8 класу.

 

 

Набір на 2017-18 навчальний рік

 

Час роботи прийомної комісії:

 з 01.06  по 10.06.17р.     з 9-00 до 17-00 , крім суботи  та неділі

Необхідні документи для участі у конкурсному відборі

 

Витяг з наказу №22 від 13.01.17р.

"Про порядок проведення конкурсних випробувань  до технічного ліцею на  2017 - 2018 навчальний рік

Перелік конкурсних випробувань

для учнів загальноосвітніх закладів міста  для  вступу на І курс (до 8-х класів)  Маріупольського технічного ліцею

 

  1. Українська мова (диктант та тестові завдання) – для груп всіх напрямків;
  2. Математика (завдання з алгебри та геометрії) – для груп всіх напрямків.

 

Перелік конкурсних випробувань

для учнів загальноосвітніх закладів міста  для  вступу до 7-го класу 

Маріупольського технічного ліцею

 

  1. Українська мова (диктант та тестові завдання);
  2. Математика.

Відповідно до п.4.3. Положення про порядок конкурсного приймання учнів до Маріупольського технічного ліцею для учнів – слухачів підготовчих курсів  конкурсні випробування з математики та української мови проводяться у вигляді підсумкових контрольних робіт до закінчення навчального року.

Витяг з  протоколу № 4 від 26.12.2016р.  засідання педагогічної ради

Маріупольського  технічного ліцею

 

Ухвалили:

           1. На І курс технічного ліцею  (до 8-х класів) рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з української мови від 7 до 12 балів включно.

           2. На І курс технічного ліцею  (до 8-х класів) в групу фізико-математичного профілю рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з математики від 9 до 12 балів включно.

          3. На І курс технічного ліцею  (до 8-х класів) в групу математичного  профілю рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з математики від 8 до 12 балів включно.

          4. На І курс технічного ліцею  (до 8-х класів) в групи технологічного та хіміко-біологічного  профілю рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з математики від 7 до 12 балів включно.

          5. До 7-го класу технічного ліцею  рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з української мови від 7 до 12 балів включно.

          6. До 7-го класу технічного ліцею в групу фізико-математичного профілю рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з математики від 9 до 12 балів включно.

          7. До 7-го класу технічного ліцею в групу хіміко-біологічного профілю рекомендувати до зарахування учнів, які отримали на вступному іспиті з математики від 7 до 12 балів включно.

 

РОЗКЛАД

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА  ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

ПРИ ПРИЙОМІ ДО МАРІУПОЛЬСЬКОГО  ТЕХНІЧНОГО  ЛІЦЕЮ

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

Назва предмету

Клас

 Дата проведення 

консультації

 

Час

Дата

проведення вступного екзамену

 

Час

1

Математика

7

09.06.2017

12.00

12.06.2017

9.00

6

09.06.2017

12.00

12.06.2017

9.00

2

Українська мова

7

14.06.2017

12.00

15.06.2017

9.00

6

14.06.2017

12.00

15.06.2017

9.00

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок конкурсного приймання учнів до

Маріупольського технічного ліцею

     1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок конкурсного приймання учнів до Маріупольського технічного ліцею (далі ліцею) складено відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів,  вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України № 389 від 19.02.03.

1.2. Приймання учнів до 8 класів з поглибленим вивченням предметів та профільних ліцейських класів ліцею здійснюється на конкурсній основі. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

     2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відому населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу на спеціальному стенді повідомляється перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року.

2.4. Додаткове    конкурсне приймання може відбуватися на початку або протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор або його заступник.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків ( або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора. До заяви додаються: табель успішності учня або свідоцтво про базову загальну середню освіту, копія свідоцтва про народження, дві фотокартки (для оформлення особистої карти).

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.8. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти - інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС теж приймаються на конкурсній основі.

     3. Поведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів проводяться з навчальних предметів, що відповідають робочому навчальному плану ліцею, в усній або письмовій формах (співбесіда, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

3.2. Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій.

3.3. Педагогічна рада щорічно визначає кількість балів, яку потрібно отримати при проходженні конкурсних випробувань, для зарахування учнів до ліцею; види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди, яка не повинна тривати більше ніж 20 хвилин. Рішення педради затверджується наказом директора.

3.4. Протягом року адміністрація навчального закладу, за умови наявності вільних місць, приймає учнів за результатами письмових робіт та співбесідою для визначення рівня навчальних досягнень.

3.5. Учасники Міжнародних олімпіад, конкурсів, призери II та учасники III- IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів - захистів науково - дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року та інших конкурсів, відповідно до спеціалізації, звільнюються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учням виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.6. Для учнів- слухачів підготовчих курсів, результатами конкурсного випробування можуть бути результати контрольних зрізів за текстами адміністрації та рекомендації педагогічної ради закладу.

3.7. Учням, які не були зараховані до ліцейських груп після закінчення підготовчих курсів, надається право вступу до ліцею на загальних умовах.

3.8. Учні-випускники ліцейських 9-х класів (II курс) ліцею - зараховуються (переводяться) до 10 класу (III курс) на підставі заяв батьків за рішенням педагогічної ради.

3.9. Білети, тексти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освіти міської ради.

3.10. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.11. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та учнів.

3.12. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.13. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, схем, розв'язання задач, малюнків, тощо).

3.14. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробування визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.15. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.16. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів (додаток ) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.17. Результати конкурсних випробувань заносяться до особової картки учня.

3.18. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмово - не пізніше ніж через три дні після його проведення.

3.19. Списки вступників з встановленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.20. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.21. Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступного випробування не допускаються.

     4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Особливі умови зарахування встановлюються для:

  • слухачів підготовчих курсів;
  • призерів предметних олімпіад (ІІ та III етапів) та конкурсу в рамках МАН (II та III етапів), переможців інтелектуальних змагань різних рівнів;
  • призерів олімпіад, що були організовані ліцеєм;
  • дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;
  • дітей, які навчалися в закладах нового типу (ліцеях). 

4.3. Учні підготовчих курсів за результатами підсумкових контрольних робіт можуть бути зараховані до ліцейських класів закладу до закінчення навчального року.

4.4. Учні,  переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад (II та III етапів) та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (II та III етапів), переможці інтелектуальних змагань різних рівнів зараховуються поза конкурсом.

4.5. Учні, які стали призерами предметних олімпіад, організованих ліцеєм, зараховуються поза конкурсом.

4.6. Діти-сиріти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються, якщо отримали не менше 4 балів при проходженні конкурсних випробувань.

4.7. Учні, які навчалися в закладах нового типу (ліцеях) та мають оцінки з профільних дисциплін не нижче 7 балів, зараховуються поза конкурсом.

4.8. Кількість місць для осіб, які приймаються за особливими умовами, встановлюється не більш 60 % від загальної кількості.

4.9. До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, табель успішності чи свідоцтво про базову загальну середню освіту, медична картка встановленого зразка, копія ідентифікаційного номера.

4.10. Якщо  учні, їх батьки (або особи, які їх заміняють) не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освіти міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.11. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, вони можуть звернутися до відповідного органу управління освіти міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.12. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцейських груп, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі, або в інших закладах за бажанням батьків.

4.13. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання. 

     5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Положення.

5.2. При порушенні вимог Положення конкурсного приймання, розроблених Маріупольським технічним ліцеєм, рішенням управління освіти міської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган управління освіти міської ради, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.