Методична робота

Методична робота в ліцеї спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу, професійне зростання і розвиток творчості, ініціативи вчителів і здійснюється  завдяки створеній системі заходів з реалізації науково-методичної проблеми. 

     Метою методичної роботи в технічному ліцеї  є забезпечення мотиваційного середовища щодо усвідомленого підвищення професійної компетентності кожного та розвитку творчого потенціалу колективу в цілому, формування інноваційного стилю діяльності задля результату – розвитку особистості ліцеїста, забезпечення його якісною базовою та профільною освітою.

     Найголовнішим  є надання реальної  допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.

     У навчально-виховному процесі реалізуються основні завдання методичної роботи ліцею:

 • аналіз стану педагогічної діяльності в навчальному закладі;
 • забезпечення організованого розвитку особистості педагога, який передбачає цілеспрямоване проектування необхідних рис та якостей (компетентностей);
 • створення умов для формування компетентностей шляхом єдності формальної, неформальної та інформальної освіти;
 • продукування нових педагогічних ідей, технології, активізація науково-дослідницької, експериментальної роботи педагогів;
 • узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
 • стимулювання та заохочення до інноваційної діяльності.

     Мета та завдання реалізуються комплексно-цільовими програмами «Створення ефективної моделі управління особистісним зростанням вчителя», «Формування іміджу навчального закладу», «Обдаровані діти». (автор БровкінаЛ.О.), «Модель управління якістю результатів освіти» (автор Воробйова Г.О.), «Профільне навчання» (Каменщикова О.В.).

     Педагогічний колектив технічного ліцею з 2009 року працює над реалізацією науково-методичної проблеми: «Створення збагаченого особистісно зорієнтованого простору  закладу як чинника забезпечення якості профільної освіти», на засіданні педагогічної ради (Протокол № 1 від 28.08.2009 р.) визначені основні пріоритети та завдання на 2009-2013 рр., затверджено перспективний план роботи над проблемою, у якому визначені етапи реалізації, завдання та основні методичні заходи. 

     Керівництво методичною роботою здійснює директор, заступник директора з навчально-виховної роботи виконує організаційну функцію. Загальну організацію методичної служби забезпечує науково-методична рада, до якої входять заступники директора з НВР, голови методичних комісій (об’єднань), вчителі-методисти, учені, викладачі вищих навчальних закладів. Педагогічна рада – постійний орган, який розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу Робота ради організована відповідно до затвердженого педагогічною радою Положення про науково-методичну раду Маріупольського технічного ліцею.

     При формуванні структури методичної служби враховуються основні функції методичної роботи: аналітична, прогностична, проектна, організаційна, навчальна, інформаційна, мобілізаційно-мотиваційна, дослідницька, контрольно-діагностична. Дотримуються принципи системності:

 • планування (перспективне та поточне) колективних, групових та індивідуальних форм роботи;
 • тематики всіх форм діяльності відповідно до методичної теми роботи закладу;
 • наявності дійової методичної ради для вирішення проблем узгодження, визначення результатів, аналізу корекції роботи тощо;
 • організації постійного проблемно-методичного семінару та методичного практикуму, психолого-педагогічного семінару відповідно до єдиної методичної теми;
 • роботи консалтингової служби, предметних та міжпредметних комісій, МО, фокус груп;презентації позитивних результатів, рефлексії.

     Основні напрямки діяльності методичної служби закладу спрямовані на розвиток професіоналізму кожного та творчості всього колективу.  Планування методичної роботи відбувається на діагностико - корекційній основі.

     Творчі мобільні групи вчителів взаємодіють з усіма структурними ланками методичної служби. Вони поглиблено вивчають певну педагогічну  проблему,  готують матеріали до педагогічних рад, семінарів і інструктивно-педагогічних нарад, вносять пропозиції щодо вирішення питань. Тривалість роботи творчої групи, пари залежить від складності проблеми.

     Кожен педагог має право вибору, яким шляхом підвищувати свою педагогічну майстерність. Керівництвом навчального закладу для цього створюються всі умови. Методичний кабінет є потужним ресурсним центром для забезпечення самоосвітньої діяльності педагогів.

     Для вчителів, які бажають і можуть працювати творчо, – «Школа вищої педагогічної майстерності». Зміст роботи цієї групи – обмін інформацією про нові напрямки, задуми, що з’являються в педагогічній практиці, пропаганда нових педагогічних ідей, їх творчий розвиток, проведення майстер-класів, відкритих занять. Для вчителів, які бажають працювати творчо, але відчувають труднощі в роботі – «Школа вдосконалення майстерності». Зміст роботи цієї групи – аналіз, вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти, тренувальні практики, з метою набуття власного досвіду, визначення перспектив.

     Для молодих вчителів-початківців – «Школа становлення молодого вчителя». Основний зміст її роботи – вивчення технології сучасного уроку , позакласних заходів, інших питань психології, педагогіки.

     Особлива увага приділяється цілеспрямованій індивідуальній самоосвітній роботі педагогів. Зміст індивідуальних форм методичної роботи диференційований відповідно до рівня кваліфікації вчителя. При цьому учитель виходить із своїх запитів і потреб, враховуючи особливості закладу. Педагоги вчаться не тільки вирішувати звичні завдання, але й нові, з якими раніше не зустрічалися, визначають індивідуальні маршрути підвищення педагогічної майстерності. Для цього вони отримують дозвіл науково-методичної ради на проведення індивідуального дослідження  чи на функціонування творчої лабораторії. Робота над індивідуальною методичною проблемою в міжатестаційний період – один із найвагоміших видів самоосвітньої діяльності вчителя.

     До науково-дослідницької діяльності залучаються не тільки вчителі, а й ліцеїсти – члени наукового товариства «Пошук». Один із напрямків їх роботи – це технологія підготовки до участі у конкурсі-захисті МАН, Всеукраїнських конкурсах, чемпіонатах, виставках: «Intel-ЕКО Україна, «Intel-Техно Україна», «ISEF», «Екософт», турнірі «Ерудит – пошук».

     Найбільш перспективне навчання – це навчання в процесі практичної діяльності. Практичну спрямованість методичній роботі забезпечує проведення різноманітних методичних заходів: методичних декад, декад профілів, захисти атестаційних портфоліо тощо; створення конкретних продуктів: розробки циклів уроків, авторських програм спецкурсів, збірок тестів та задач, публікації статей, створення електронних підручників, сайтів, відео уроків чи створення конкретних продуктів за напрямками роботи над науково-методичною проблемою.

     Кожен учитель має  методичне портфоліо, у якому зазначені основні етапи роботи над проблемою, карта професійного росту, відомості про участь у конкурсах педагогічної майстерності, результативність роботи тощо.

     Результати методичної роботи розглядаються на засіданні педагогічної ради по закінченні навчального року.

 

Циклові методичні комісії та об'єднання учителів >>>

Статті педагогічних працівників, які надруковані у педагогічних виданнях >>>

Засідання МО вчителів англійської мови >>>